VanEck Australia

ETFs

 
NAV
(As at COB 26-Oct-20)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $66.13 -$0.64
CNEW -- $9.28 $0.04
DVDY YDVD $20.10 -$0.08
FLOT -- $25.13 $0.01
GRNV YGRN $24.68 $0.10
MVA YMVA $20.45 $0.11
MVB YMVB $21.81 -$0.09
MVE YMVE $31.32 -$0.06
MVR YMVR $27.44 -$0.08
MVS YMVS $19.62 -$0.17
MVW YMVW $28.89 -$0.01
PLUS -- $18.76 $0.04
SUBD -- $25.06 $0.01
NAV
(As at COB 23-Oct-20)
TICKERiNAVNAVCHANGE
EBND -- $11.38 $0.00
EMKT -- $19.70 -$0.02
ESGI -- $24.69 $0.12
ESPO -- $10.41 $0.08
GDX -- $54.53 -$0.58
GOAT -- $20.72 $0.00
HLTH -- $10.50 $0.05
IFRA -- $19.33 $0.09
MOAT -- $79.43 -$0.16
QHAL -- $32.02 $0.08
QUAL -- $33.39 $0.11
REIT -- $15.87 $0.07