VanEck Australia

ETFs

 
NAV
(As at COB 28-Sep-20)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $63.09 $0.60
CNEW -- $8.99 -$0.07
DVDY YDVD $19.84 -$0.10
EBND -- $11.30 $0.00
EMKT -- $18.95 $0.06
ESGI -- $24.41 $0.38
ESPO -- $10.44 $0.07
FLOT -- $25.08 $0.00
GDX -- $55.02 $0.25
GOAT -- $20.50 $0.20
GRNV YGRN $24.11 $0.06
HLTH -- $10.33 $0.03
IFRA -- $18.81 $0.08
MOAT -- $77.64 $0.95
MVA YMVA $20.30 $0.31
MVB YMVB $20.11 -$0.17
MVE YMVE $28.75 $0.27
MVR YMVR $27.11 $0.02
MVS YMVS $19.01 $0.17
MVW YMVW $27.53 $0.06
PLUS -- $18.75 $0.02
QHAL -- $31.39 $0.48
QUAL -- $32.86 $0.36
REIT -- $15.95 $0.35
SUBD -- $24.94 $0.01