VanEck Australia

ETFs

 
NAV
(As at COB 22-Jan-21)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $74.07 $0.11
CNEW -- $8.94 $0.04
DVDY YDVD $20.77 -$0.09
EMKT -- $21.53 -$0.02
ESGI -- $25.63 $0.14
ESPO -- $11.88 $0.24
FLOT -- $25.13 $0.00
GDX -- $45.75 -$0.32
GOAT -- $21.23 $0.05
HLTH -- $10.65 $0.07
IFRA -- $19.24 -$0.06
MOAT -- $83.16 $0.12
MVA YMVA $21.59 $0.08
MVB YMVB $25.80 -$0.16
MVE YMVE $33.29 -$0.20
MVR YMVR $31.45 -$0.46
MVS YMVS $20.20 -$0.11
MVW YMVW $31.11 -$0.13
PLUS -- $18.91 -$0.03
QHAL -- $34.65 -$0.11
QUAL -- $33.72 $0.07
REIT -- $17.11 $0.03
SUBD -- $25.19 $0.00
NAV
(As at COB 21-Jan-21)
TICKERiNAVNAVCHANGE
EBND -- $11.36 -$0.02
GRNV YGRN $25.84 $0.12