VanEck Australia

ETFs

 
NAV
(As at COB 23-Sep-20)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $63.19 $0.64
CNEW -- $9.25 $0.19
DVDY YDVD $19.93 $0.61
EBND -- $11.33 -$0.01
EMKT -- $19.01 $0.10
ESGI -- $23.82 $0.08
ESPO -- $10.18 -$0.01
FLOT -- $25.08 $0.00
GDX -- $52.91 -$2.63
GOAT -- $19.95 $0.04
GRNV YGRN $24.04 $0.55
HLTH -- $10.13 $0.00
IFRA -- $18.42 -$0.09
MOAT -- $74.81 -$0.74
MVA YMVA $19.69 $0.36
MVB YMVB $19.35 $0.42
MVE YMVE $28.77 $0.65
MVR YMVR $27.20 $0.33
MVS YMVS $18.96 $0.36
MVW YMVW $27.50 $0.66
PLUS -- $18.73 $0.01
QHAL -- $30.54 -$0.43
QUAL -- $31.76 -$0.12
REIT -- $15.35 -$0.35
SUBD -- $24.94 $0.01