VanEck Australia

ETFs

 
NAV
(As at COB 27-Nov-20)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $69.07 $0.78
CNEW -- $8.82 -$0.01
DVDY YDVD $21.15 -$0.02
EBND -- $11.48 -$0.05
EMKT -- $19.70 -$0.08
ESGI -- $25.37 $0.09
ESPO -- $10.59 $0.07
FLOT -- $25.16 $0.00
GDX -- $46.45 $0.42
GOAT -- $21.12 $0.00
GRNV YGRN $25.94 -$0.04
HLTH -- $10.26 $0.09
IFRA -- $19.95 -$0.09
MOAT -- $83.31 -$0.22
MVA YMVA $22.69 $0.10
MVB YMVB $25.04 -$0.16
MVE YMVE $32.36 -$0.07
MVR YMVR $29.38 -$0.17
MVS YMVS $20.08 $0.00
MVW YMVW $30.88 -$0.15
PLUS -- $18.99 $0.01
QHAL -- $33.27 $0.14
QUAL -- $33.59 $0.01
REIT -- $16.93 -$0.11
SUBD -- $25.08 $0.00